มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

19/3/2567 14:33:55น. 1156
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พะเยา เชียงราย น่าน และแพร่)
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
(พะเยา เชียงราย น่าน และแพร่)