คณะ ICT รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการธัชวิทย์ให้กับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

20/3/2567 10:40:56น. 41
โครงการธัชวิทย์
         เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุม เรื่อง "การผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงด้านวิทยาการข้อมูลเชิงพื้นที่ภายใต้โครงการธัชวิทย์" ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา การเบิกจ่ายงบประมาณ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงพื้นที่ (Master of Science Geospatial Data Science) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงพื้นที่ (Doctor of Science Geospatial Data Science) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567
         โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวให้การตอนรับ ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และบุคลากรในสังกัด จำนวน 10 ท่าน จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ในฐานะหัวหน้าโครงการธัชวิทย์ กล่าวรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน รวมถึงบรรยายข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้บริหารคณะและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้โครงการธัชวิทย์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางกมลทิพย์ รักเป็นไทย   
ข้อมูล/ข่าว :    นางกมลทิพย์ รักเป็นไทย   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
20/3/2567 10:40:56น. 41
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน