คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สถิติทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ”

20/3/2567 14:18:31น. 47
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สถิติทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ”

          วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สถิติทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” ให้กับบุคลากรภายในคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ทรัพย์บำเรอ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ดร.พัชรียา อัมพุธ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และสื่อสารองค์กร ได้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ และคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก ได้กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน  

facebooktwitterline


ภาพ :   อนุชิต หน่อทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.พัชรียา อัมพุธ   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
20/3/2567 14:18:31น. 47
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน