โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและหัวหน้างาน รุ่นที่ 1 UP EMPOWERMENT 2023

20/3/2567 16:11:54น. 395
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและหัวหน้างาน รุ่นที่ 1 UP EMPOWERMENT 2023
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและหัวหน้างาน รุ่นที่ 1
UP EMPOWERMENT 2023
               มหาวิทยาลัยพะเยา ได้สนับสนุนให้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและหัวหน้างาน รุ่นที่ 1 “UP EMPOWERMENT 2023” ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมพร้อมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพให้เกิดค่านิยม UP (Unity & Professional) ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน