คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดพะเยา จัดโครงการ "วิถีเยาวชนพลเมืองประชาธิปไตย"

21/3/2567 10:02:47น. 76
วิถีเยาวชนพลเมืองประชาธิปไตย

วันที่ 20 มีนาคม 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดพะเยา จัดโครงการ "วิถีเยาวชนพลเมืองประชาธิปไตย" ณ ห้อง C301 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และความเข้าใจ วิถีพลเมืองกับการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและ ทัศนคติที่ดีต่อการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่เยาวชน 
   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
21/3/2567 10:02:47น. 76
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน