โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร BMI Challenge กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

21/3/2567 15:28:50น. 81
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร BMI Challenge กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร BMI Challenge
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา
                 มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายให้มีการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร Good Health and Well - Being : BMI Challenge จึงมีการผลักดันให้ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนกลไกการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กรที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ส่วนงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในส่วนงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพดี เสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กรให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีตามไปด้วย เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพดีอย่างยั่งยืน