วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการจัดการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

25/3/2567 15:03:26น. 38
การสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
    เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 วิทยาลัยการศึกษาดำเนินการจัดการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยการศึกษา อาคารเรียนรวม (PKY) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ทั้งนี้ การสอบดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณาจารย์จากวิทยาลัยการศึกษาเป็นกรรมการสอบวิพากษ์การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) และมีนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเข้ารับการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) จำนวนทั้งสิ้น 70 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ต่อคณะกรรมการสอบและนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
25/3/2567 15:03:26น. 38
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน