คณะ ICT ประชุมหารือแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลคนพิการจังหวัดพะเยา ร่วมกับ พมจ.พะเยา

25/3/2567 17:36:29น. 35
ระบบบริหารจัดการข้อมูลคนพิการจังหวัดพะเยา
         เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ 2 ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภา ราชตา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์เชาวน์ ปอแก้ว ประธานหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวิษ แสนโภชน์ ดร.ณัฐพล หาญสมุทร ดร.อภิวัฒน์ บุตรวงค์ และอาจารย์ชลติพันธุ์ เปล่งวิทยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ร่วมประชุมหารือการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลคนพิการจังหวัดพะเยา ในฐานะคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำโครงการระบบฐานข้อมูลคนพิการในระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อใช้เป็นระบบฐานข้อมูลในการช่วยเหลือและติดตามคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่จังหวัดพะเยา ให้ได้รับการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูล

         ซึ่งมีนางสาวณิรดา อ่อนน้อม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์บริการคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา และคณะทำงาน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำโครงการฯ


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
25/3/2567 17:36:29น. 35
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน