นิสิตหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ดำเนินการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์

27/3/2567 14:11:30น. 105
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นายภาณุพงศ์ ชัยวงศ์แสน รหัสนิสิต 65082416 นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เรื่อง “ความหลากชนิด และความสัมพันธ์ระหว่างหิ่งห้อย (Coleoptera: Lampyridae) กับพืชอิงอาศัย ในพื้นที่ชุ่มน้ำจังหวัดพะเยา (Species Diversity and Mutualistic relationship between Fireflies (Coleoptera: Lampyridae) and plant In the wetland area, Phayao Province)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
27/3/2567 14:11:30น. 105
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน