สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (UP WISDOM 2023)

27/3/2567 15:08:29น. 114
UP wisdom 2023
ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2567 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (UP WISDOM 2023) Module 3: Community Innovation Development ณ ห้อง Active Learning Classroom อาคารเรียนรวม (CE) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 30 ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวนทั้งสิ้น 4 หัวข้อ ประกอบด้วย

1. บรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน และการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม”
โดย ดร.อำพล อาภาธนากร ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2. บรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

3. บรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับการยกระดับนวัตกรรมเชิงพื้นที่”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

4. บรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน”
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยให้เกิดความร่วมมือในการ พัฒนามหาวิทยาลัยให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและแรงบันดาลใจในการพัฒนากระบวนการบริหารงาน ตลอดจนเพื่อสื่อสารเป้าหมายและค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรใจ สุพรพัฒนกุล งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้   
ข้อมูล/ข่าว :    นายนพรัตน์ ใจหมั่น งานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
27/3/2567 15:08:29น. 114
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน