คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ส่งเสริมสร้างนิสัยในการใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

27/3/2567 17:56:11น. 37
โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office)
             เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม ICT อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมวด 2 สำนักงานสีเขียว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดการของเสียและคัดแยกขยะ” เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เรื่อง “การประหยัดน้ำ” และ เรื่อง “ภาวะก๊าซเรือนกระจก” ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) โดยมี ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เป็นประธานกล่าวต้อนรับวิทยากร และเปิดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในปัญหาของขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้มีความรู้ในการจัดการแยกขยะ ส่งเสริมสร้างนิสัยในการใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้รับความรู้ในการประหยัดพลังงานน้ำและลดการสร้างก๊าซเรือนกระจก
             โดยมี ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมอบรมทำแบบทดสอบองค์ความรู้ก่อนอบรม และหลังอบรม เพื่อกระตุ้นและเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการอบรมหัวข้อต่าง ๆ ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
27/3/2567 17:56:11น. 37
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน