คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

28/3/2567 12:56:31น. 116
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ีนาคม 2567 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาการของนิสิต ณ ห้องเรียน C 202 อาคารเรียนรวมภูกามยาว มหาวิทยาลัยพะเยา  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร ประธานหลักสูตรรัฐประาสรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ และคุณจุฑาทิพ พงระภาส นักวิชาการศึกษา ผู้ประสานโครงการ จัดโครงการในครั้งนี้  

ครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับชาติ”  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ข ชั้นปีที่ 1-2 มีความรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์มีความสามารถในการเรียนรู้เรื่องตนเอง วิเคราะห์สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางรรัฐประศาสนศาสตรในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม และมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา และการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับนิสิตที่จะนำไปสู่การเป็น “คณะน่าอยู่ น่าสนุก และน่าเรียน”ต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   จุฑาทิพ พงษ์ประภาส   
ข้อมูล/ข่าว :    จุฑาทิพ พงษ์ประภาษ   
เพิ่มข่าวโดย :   penpitak.ra@up.ac.th   
28/3/2567 12:56:31น. 116
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน