สอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

28/3/2567 15:07:27น. 43
สอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
วิทยาเขตเชียงรายดำเนินโครงการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อให้นิสิตนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2567 ณ อาคารเรียนรวม (ภูกามยาว) มหาวิทยาลัยพะเยาในการนี้ รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน รศ.ดร.จิติมา วรรณศรี ผศ.ดร.อนุชา กอนพ่วง ผศ.ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ ผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล และ ผศ.ดร.ดวงพร อุ่นจิตต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พร้อมด้วยอาจารย์จากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในจำนวน 12 คน ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ทั้งนี้ นิสิตจะได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้มีคุณภาพ สามารถนำผลงานไปตีพิมพ์ในวารสาร สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ต่อไป อีกด้วย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
28/3/2567 15:07:27น. 43
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน