คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม kick-off โครงการภายใต้แผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

28/3/2567 15:09:30น. 44
คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม kick-off โครงการภายใต้แผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะสหเวชศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธิพงษ์ พลคำฮัก คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม kick-off โครงการภายใต้แผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงวัยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสุขภาพร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากคณะต่างๆ ได้แก่ คณะสหเวชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์


ซึ่งกิจกรรมในโครงการครั้งนี้ มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจสมรรถภาพทางกาย การตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม การเกิดกระดูกพรุน และการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากและฟัน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการที่มีอายุตั้งแต่ ๕๑ ปีขึ้นไป ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่กาทุกหมู่บ้าน จำนวน ๑๕๐ คน ผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน  ๑๒๒ คน รวมทั้งสิ้น ๒๗๒ คน