ม.พะเยา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2

28/3/2567 15:43:44น. 438
สภากาแฟสัญจรศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล


           วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 กองกลาง งานสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจรเครือข่ายสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร นำทีมสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน ซึ่งประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 18 หมู่ และเทศบาลตำบลแม่กา ลงพื้นที่สวนซะป๊ะฟาร์ม ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ด้านการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ 100% โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กล่าวต้อนรับ และลงพื้นที่เยี่ยมชมการทำการเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่สวนซะป๊ะฟาร์ม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตรจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ สื่อมวลชนและผู้นำชุมชน จำนวนกว่า 100 คน


          กิจกรรมสภากาแฟสัญจรในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเป็นเวทีในการสร้างการรับรู้ นำความรู้ทางด้านวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดพะเยาและผู้นำชุมชนในเขตตำบลแม่กา ร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง

                    นายปริยัติ สุวรรณ กำนันตำบลแม่กา กล่าวถึงความสำเร็จของการจัดทำศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล จากการร่วมดำเนินการกับมหาวิยาลัยพะเยา จากนั้นนายสัตวแพทย์ สมชาติ ธนะ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวถึงการให้การสนับสนุนและการดำเนินงานร่วมกับสวนซะป๊ะฟาร์ม โดยคุณลัดดาวัลย์ แสงใส ผู้จัดการบ้านสวนซะป๊ะฟาร์ม และ คุณเชาวฤทธิ์ งามจิตร ได้กล่าวถึงความสำเร็จของการปลูกผักอินทรีย์ 100 % พร้อมนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมการทำการเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่สวนซะป๊ะ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ฐาน  คือ
          - การเตรียมดิน
          - เทคโนโลยีการเพาะกล้าและการจัดการ
          - การกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน
          - ศูนย์จัดการขยะอินทรีย์
          - เทคโนโลยีการการปลูกผักอินทรีย์          มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการนำความรู้ทางด้านวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน” จึงผลักดันการดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ / พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
28/3/2567 15:43:44น. 438
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน