สาขาวิชากายภาพบำบัดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก (CI)

29/3/2567 13:52:50น. 103
สาขาวิชากายภาพบำบัดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก (CI)

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ทางสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก (CI) เรื่อง การเสริมสร้างทักษะการสอนทางคลินิก และแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางสำหรับผู้สูงอายุข้อสะโพกหัในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเย 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการเรียนการสอนทางคลินิกกายภาพบำบัด ได้แก่ จิตวิญญาณความเป็นครู วิธีการโค้ช ตลอดจนเรียนรู้แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางสำหรับผู้สูงอายุข้อสะโพกหัก แก่อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ร่วมกับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึวิทยากร และคณาจารย์ 

ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทกมล หรรษาวงศ์ อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง “intermediate care postoperative clinical practice guideline in hip fracture in older adults” และ บทบาทหน้าที่ของนักกายภาพบำบัดในการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางสำหรับผู้สูงอายุข้อสะโพกหัก : กรณีศึกษาการตรวจประเมินและการรักษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ วิชญาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง จิตวิญญาณความเป็นครูและทักษะการโค้ชดร.เมทิกา เลิศปฐมา ผู้ช่วยคณบดีงานหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยาย เรื่อง จิตวิญญาณความเป็นครูของอาจารย์พี่เลี้ยงนิสิตกายภาพบำบัด : The Teacher of Physical therapist” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์ อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด ชี้แจงรายละเอียดรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และ ดร.วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัด เป็นผู้กล่าวปิดโครงการ   

facebooktwitterline


ภาพ :   จักรพันธ์ ฮ่องลึก   
ข้อมูล/ข่าว :    จักรพันธ์ ฮ่องลึก   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
29/3/2567 13:52:50น. 103
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน