คณาจารย์ประจำหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ม.พะเยา เข้าศึกษาดูงานศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีทางแพทย์ทันสมัย (CMUTEAM) ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29/3/2567 14:09:22น. 76
คณาจารย์ประจำหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีทางแพทย์ทันสมัย (CMUTEAM)   ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2567 คณาจารย์ประจำหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 ราย ได้แก่ ผศ.ดร.สาวิตรี นะงอลา ดร.คณิตาพร สุภาเดช ดร.ฟ้า เชื้อหงษ์ทอง ดร.กรรณาภรณ์ อินทชัย และ ดร.พริน คำเส็ง เข้าศึกษาดูงานศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีทางแพทย์ทันสมัย (CMUTEAM) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการแพทย์แม่นยำที่มีความเป็นเลิศ มีความพร้อมด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในระดับแนวหน้าของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาประยุกต์ใช้ในการตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการแพทย์แม่นยำ (Precision medicine) ซึ่งเป็นรายวิชาเอกเลือกตามความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน (เทคนิคการแพทย์) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ที่เปิดสอนให้กับนิสิตเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อพัฒนาเป็นบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะในการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการตามหลักการแพทย์แม่นยำต่อไป


  

facebooktwitterline


ภาพ :   ดร.คณิตาพร สุภาเดช   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.คณิตาพร สุภาเดช, ผศ.ดร.สุภาพร ขำจันทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
29/3/2567 14:09:22น. 76
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน