พิธีรับมอบแถบหมวกพยาบาลและเข็มเครื่องหมายสถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา ปีการศึกษา 2566

29/3/2567 15:35:49น. 144
พิธีรับมอบแถบหมวกพยาบาลและเข็มเครื่องหมายสถาบัน


           วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดพิธีรับมอบแถบหมวกพยาบาลและเข็มเครื่องหมายสถาบัน แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 104 คน โอกาสนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นประธานให้โอวาท แสดงความชื่นชมยินดีกับนิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวรายงานผลการศึกษา ทั้งนี้ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา โดยพิธีจัดขึ้น ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา 


          พิธีสำเร็จการศึกษานิสิตพยาบาลประกอบไปด้วย พิธีมอบแถบหมวกพยาบาลและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาลที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละหมวดวิชา ประจำปีการศึกษา 2566 ประธานในพิธีกล่าวปัจฉิมโอวาท จากนั้นตัวแทนนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1-3 กล่าวแสดงความยินดี ตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษากล่าวแสดงความรู้สึก และพิธีอำลาสถาบัน


          การรับมอบแถบหมวกพยาบาลและเข็มเครื่องหมายสถาบัน แสดงให้เห็นว่านิสิต มีคุณสมบัติครบถ้วน และพร้อมเป็นพยาบาลวิชาชีพโดยสมบูรณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับประสิทธิ์ประสาทจากมหาวิทยาลัยพะเยา ไปใช้ช่วยเหลือดูแลชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตากรุณาและความเสียสละอย่างเต็มภาคภูมิต่อไป


 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
29/3/2567 15:35:49น. 144
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน