มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพัฒนาผ้าเขียนเทียน ลวดลายอัตลักษณ์ผ้าปักชนเผ่า อำเภอปง จังหวัดพะเยา

29/3/2567 17:40:24น. 197
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพัฒนาผ้าเขียนเทียน ลวดลายอัตลักษณ์ผ้าปักชนเผ่า อำเภอปง จังหวัดพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพัฒนาผ้าเขียนเทียน ลวดลายอัตลักษณ์ผ้าปักชาติพันธ์
อำเภอปง จังหวัดพะเยา


           กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าปักชนเผ่าและผ้าเขียนเทียนบ้านสิบสองพัฒนา ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา เป็นกลุ่มของพี่น้องราษฎรบนพื้นที่สูงที่ผลิตสินค้าเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่น การสร้างลวดลายผ้าปัก และผ้าเขียนเทียน ซึ่งเป็นอีก 1 กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากระบบการค้าขาย มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่ยึดติดกับการจำหน่ายเฉพาะกลุ่ม และเพื่อเป็นการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เล็งเห็นถึงความโดยการนำเทคโนโลยีระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเป็นเครื่องมือสนับสนุนธุรกิจการขายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าปักชนเผ่าและผ้าเขียนเทียนบ้านสิบสองพัฒนา