เสวนาวิชาการในหัวข้อ “สืบฮีตโตยฮอย น้อมปูจาพระธาตุเจ้าจอมทอง” ภายใต้โครงการแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา ประจำปี 2567

2/4/2567 13:05:15น. 55
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

         เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานจังหวัดพะเยา, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา, วัดศรีโคมคำ, เทศบาลเมืองพะเยาและเทศบาลบ้านต๋อม จังหวัดพะเยา ได้จัดงานเสวนาวิชาการในหัวข้อ “สืบฮีตโตยฮอย น้อมปูจาพระธาตุเจ้าจอมทอง” ภายใต้โครงการแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา ประจำปี 2567 ณ เวทีกลาง โบราณสถานพระธาตุจอมทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมเสวนา ดังต่อไปนี้

   1. พระครูศรีวรพินิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอปง และ ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ มจร.

    2. อาจารย์วิมล ปิงเมืองเหล็ก นักวิชาการอิสระ

    3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต     

        สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

    4. อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะศิลปศาสตร์

         มหาวิทยาลัยพะเยา

           ดำเนินรายการ โดย อาจารย์พิพัฒน์ ธนากิจ ผู้ช่วยคณบดี คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา การจัดเสวนาวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำนุศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นพะเยา และพัฒนาเครือข่ายภาคีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทำนุ บำรุง รื้อฟื้น และต่อยอดศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นพะเยา ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นพะเยา



Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน