รางวัลชนะเลิศกลุ่มบริหารธุรกิจ

3/4/2567 13:19:53น. 46
รางวัลชนะเลิศกลุ่มบริหารธุรกิจ
วิทยาเขตเชียงรายขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฏฐกานต์ จันทร์ระวัง นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองกลุ่มบริหารธุรกิจ ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 16 วันที่ 30 มีนาคม 2567 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นางสาวณัฏฐกานต์ จันทร์ระวัง นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาเขตเชียงราย และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ได้นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง “การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าผ่านสื่อเฟซบุ๊กที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชาเขียวของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย” ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 16 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่มบริหารธุรกิจ
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
3/4/2567 13:19:53น. 46
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน