มหาวิทยาลัยพะเยา และ จังหวัดพะเยา ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

3/4/2567 21:25:36น. 165
กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา และ จังหวัดพะเยา ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาบุคลากร
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

          วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย และอาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (นายรัฐพล นราดิศร) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้
         โดยการประชุมหารือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน จังหวัดพะเยา และเพื่อสร้างเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งทางด้านทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ให้กับชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม ไปสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา


     

facebooktwitterline


ภาพ :   facebook: จังหวัดพะเยา , หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุมิตรา อินทะ   
เพิ่มข่าวโดย :   sumittra.in@up.ac.th   
3/4/2567 21:25:36น. 165
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน