คณะผู้บริหารพบสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

4/4/2567 16:03:17น. 86
คณะผู้บริหารพบสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
    เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี นายวิทวัส ธิวัย หัวหน้างานแผนงาน และนางชุติมดี ไชยเบ้า นายคมธิต จันตะมะ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมพบปะสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อมอบนโยบายการทำงานของคณะกรรมการสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา โดยมี นางสาววรรณวิสา พึ่งสมบูรณ์ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต แขนงวิชาภาษาไทย และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย รหัส 65 ชั้นปีที่ 2 ประธานสโมสรนิสิต วิทยาลัยการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรนิสิต รับมอบนโยบายและนำเสนอแผนการดำเนินงานของสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพและด้านทักษะชีวิตให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะทางวิชาชีพ เพื่อนวัตกรรมการศึกษาของชุมชน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
4/4/2567 16:03:17น. 86
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน