โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Curriculum Redesign เพื่อการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาระดับหลักสูตร ระยะที่ 2 หัวข้อ PLOs formulation

5/4/2567 17:18:36น. 38
กองบริการการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา

 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Curriculum Redesign
เพื่อการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาระดับหลักสูตร ระยะที่ 2 หัวข้อ PLOs formulation

          วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 08.30-16.30 น. กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Curriculum Redesign เพื่อการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาระดับหลักสูตร ระยะที่ 2 หัวข้อ PLOs formulation โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อแนวคิดการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การตรวจสอบหลักสูตรและการรับรองหลักสูตร หัวข้อ PLOs formulation และ กิจกรรม Workshop หลักการออกแบบ PLOs formulation ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ำเงิน จันทรมณี นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผศ. ดร.วัชระ แลน้อย และดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว ผู้ช่วยวิทยากร และทีมคณะกรรมการวิชาการ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ สามารถออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาระดับหลักสูตรได้
           ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ประกอบด้วย รองคณบดีที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2568 จำนวนรวมทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้อง CE 07102 Active learning อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวกชามาศ คำแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    งานวิเทศสัมพันธ์ /นางสาวสุมิตรา อินทะ   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
5/4/2567 17:18:36น. 38
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน