วิทยาลัยการจัดการ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการประเมินทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา"

7/4/2567 16:23:01น. 65
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดบรรยาย พิเศษ เรื่อง "บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการประเมินทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา"
วันที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในรายวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา โดย ดร.ธารินทร์ รสานนท์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้จัดการบรรยายพิเศษทางวิชาการเสริมความรู้ ในหัวข้อ “บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการประเมินทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา” โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก นางสาวนิตยา โล๊ะกาแก้ว ผู้อำนวยการภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ. และ นางสาวจารุนันท์ แก้วทองนาค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยการบรรยายดังกล่าว มีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การประเมินวิทยะฐานะดิจิทัล (DPA) ความก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครู รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งนี้ คณาจารย์ นิสิต เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย Onsite และ Online ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting ณ ห้องR811 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 กรุงเทพฯ


💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
.
"เป็นสถาบันชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการยุคใหม่ เพื่อนวัตกรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน"
.
U = Unity
P = Professional
C = Collaboration
M = Merit
“ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา”
.


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
7/4/2567 16:23:01น. 65
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน