คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยกระดับบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะสูง มุ่งสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

9/4/2567 16:29:06น. 3253
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, พัฒนาศักยภาพ, สายสนับสนุน

     วันที่ 3-5 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุน โดย นางหนึ่งฤทัย  เทพสิงห์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาความรู้ในการเขียนขอทุนวิจัยและการตีพิมพ์ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน และผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนมีตำแหน่งที่สูงขึ้น

     ซึ่งภายในโครงการได้จัดกิจกรรมการเขียนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวาระสารต่างๆ และการเขียนเสนอหัวข้อวิจัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 30 ท่าน ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ท่านได้แก่ ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์  ทองรอง, ผศ.ดร.นิศรา  บุญเกิด, ผศ.ดร.นิจติยา  สุวรรณสม, ดร.ธิชานนท์  พรหมศรีสุข เป็นผู้วิพากษ์ อีกทั้งยังได้มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดในการคิดหัวข้อการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) เพื่อนำไปปฎิบัติงานจริง และขอทุนวิจัยในปีงบประมาณถัดไป โดยมีหัวข้อวิจัย จำนวน 13 เรื่อง

     การพัฒนาบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรบุคลากรจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลา เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การพัฒนาบุคลกรจึงเป็นการนำศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ เพื่อให้การปฎิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคล เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเองและเพื่อนร่วมงาน  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สุวัฒน์ คำลือ   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยา สุนสะดี   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
9/4/2567 16:29:06น. 3253
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน