ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 3 รายวิชา

11/4/2567 9:50:39น. 184
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 3 รายวิชา


     ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 3 รายวิชา ได้แก่ (1) รายวิชา 001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน (2) รายวิชา 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ (3) รายวิชา 001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE 14203) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว : นางสาวปวลี ดวงดี รักษาการหัวหน้างานศูนย์ภาษา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ :
http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook :
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปวลี ดวงดี / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
11/4/2567 9:50:39น. 184
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน