คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Curriculum Redesign หัวข้อ PLOs Formulation

11/4/2567 14:35:56น. 153
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  Curriculum Redesign หัวข้อ PLOs Formulation


     เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำคณะฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Curriculum Redesign เพื่อการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาระดับหลักสูตร ระยะที่ 2 ในหัวข้อ PLOs Formulation ณ ห้อง Active Learning Classroom อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา จัดขึ้นโดย กองบริการการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ สามารถออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากร ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ และ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี บรรยายแนวคิดการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์ PLOs Formulation และ Workshop หลักการออกแบบ PLOs Formulation ด้วย


ภาพ: คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม

ข้อมูล: กองบริการการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์:
http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook:
https://www.facebook.com/photolibarts/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม   
ข้อมูล/ข่าว :    กองบริการการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
11/4/2567 14:35:56น. 153
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน