มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ปี พ.ศ. 2572

11/4/2567 20:14:10น. 758
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ปี พ.ศ. 2572
       ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ปี พ.ศ. 2572 ณ ห้องประชุมอาคารโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ.-มพ.) เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. และคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มพ. เข้าร่วมประชุม
       จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มพ. ได้กล่าวถึงข้อมูลความพร้อมด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่พร้อมรับเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ปี พ.ศ.2567 และต่อมา ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ได้กล่าวถึงแนวทางการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดงานวิชาการและนิทรรศการดังกล่าว


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนภัทร นวลศรี   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนภัทร นวลศรี   
เพิ่มข่าวโดย :   thanaphat.no@up.ac.th   
11/4/2567 20:14:10น. 758
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน