คณะ ICT เสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (BMI Challenge) ปีที่ 2 ส่งเสริมบุคลากรภายในส่วนงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

17/4/2567 12:08:47น. 65
ICT BMI Challenge ปีที่ 2
          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (Project : Good Health Well – Being : BMI Challenge) ปีที่ 2 ในช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม 2566 - กรกฎาคม 2567 โดยมีดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี กล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กรที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ส่วนงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในส่วนงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพดี โดยคาดหวังว่าหากเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กรให้มีสุขภาพที่ดี จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีตามไปด้วย เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
         ซึ่งมีวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คือ นายอดิศร ธุระยศ นักวิทยาศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับช่วงอายุ และสุขภาพของบุคลากรแต่ละคน พร้อมทั้งนำเต้นแอโรบิค โดยมีผู้บริหารคณะ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายภานุวัฒน์ โลมากุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
17/4/2567 12:08:47น. 65
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน