สำนักงานเลขานุการคณะ ICT จัดกิจกรรมแนวทางการดำเนินงานแผนพัฒนาประจำปี และทิศทางแผนดำเนินงานของสำนักงานคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2568

17/4/2567 12:13:45น. 81
แนวทางการดำเนินงานแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2568
         สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายสนับสนุนในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานแผนพัฒนาประจำปี และทิศทางแผนดำเนินงานของสำนักงานคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2568 และกิจกรรมการทำงานเป็นทีมและการบริการที่เป็นเลิศของบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมจัดทำ CSR เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายสนับสนุน ในระหว่างวันที่ 8 - 12 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายสนับสนุนให้มีทักษะในการบริหารงานในตำแหน่ง และพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ
            โดยมีนางโกลัญญา ตายะ หัวหน้าสำนักงานคณะฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และ ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป้นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นทางด้านหัวหน้างานแต่ละงาน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งหัวหน้าสำนักงานคณะฯ สรุปภาพรวมการดำเนินงานตามแผนฯของสำนักงาน
             ในส่วนของวันที่ 2 ของการจัดกิจกรรม มีการอบรมหัวข้อ “เทคนิคการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากนั้นเป็นการทำ Workshop แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้ร่วมกันวิเคราะห์และหาแนวทางจากโจทย์ 2 หัวข้อ และนำเสนอผลการวิเคราะห์ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับทราบ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
17/4/2567 12:13:45น. 81
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน