สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ เยี่ยมชมสถานที่และหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือการจัดนิทรรศการเพื่อยกระดับและสร้างการรับรู้คุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของช

18/4/2567 12:47:29น. 142
สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ
                      วันที่ 17 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงษบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาให้เกียรติต้อนรับและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือการจัดนิทรรศการฯ กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ วิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) พร้อมคณะวิจัย และมอบหมายให้ กองกิจการนิสิต นำโดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และคณะอาจารย์ทีมวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับรวมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือการจัดนิทรรศการภายในมหาวิทยาลัยพะเยา หลังจากนั้นพาเยี่ยมชมสถานที่ ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกมหาวิทยาลัยพะเยา ตลาดอาเขตพะเยา
และหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ โดยจะร่วมมือดำเนินโครงการวิจัย “การพัฒนาบทบาทพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ การจัดนิทรรศการในมหาวิทยาลัยเครือข่ายภูมิภาค นิทรรศการศิลปกรรมถาวรในมหาวิทยาลัยพะเยา” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปกรรมพื้นบ้านของไทย และเพื่อยกระดับ สร้างการรับรู้คุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านมหาวิทยาลัยเครือข่ายภูมิภาค ซึ่งทางสถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติให้ความสำคัญกับงานศิลปกรรมพื้นบ้านภายในจังหวัดพะเยา ประกอบกับศักยภาพของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงมีพื้นที่การเรียนรู้ และอาคารสำหรับจัดนิทรรศการ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนทั่วไป และเป็นแหล่งข้อมูลการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนที่เข้ามาศึกษาและใช้บริการ


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   น.ส.ฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
ข้อมูล/ข่าว :    น.ส.ฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ ,นายภูริวัฒน์ วงค์ขัติ, น.ส.ณัฐชา กิจจา , นายธนพล รุ่งเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
18/4/2567 12:47:29น. 142
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน