คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ

22/4/2567 15:18:40น. 836
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน พ.ศ.2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้

โดยการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงาน เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การทำแผนปฏิบัติการ และการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติ รวมไปถึงการถ่ายทอดกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ และระบบการวัดผล เพื่อใช้เป็นหลักการ ทิศทาง และแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคณะ/หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์

โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT 1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
22/4/2567 15:18:40น. 836
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน