คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์

23/4/2567 14:59:56น. 145
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์


       เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมที่ 2 “การอบรมการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติและการพัฒนาโจทย์วิจัย” ณ ห้อง CE 14206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ และส่งเสริมให้คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากร อบรมในหัวข้อ “การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ” และ “การพัฒนาโจทย์วิจัย” และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมอบรมกว่า 30 ท่าน 


ผู้รับผิดชอบโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์

ภาพ/ข้อมูล: นางสาวสุภาพร คำรส รักษาการหัวหน้างานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์:
http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook:
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นางสาวสุภาพร คำรส   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุภาพร คำรส / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
23/4/2567 14:59:56น. 145
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน