สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ด้วยโปรแกรม Canva

23/4/2567 16:54:35น. 335
สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ด้วยโปรแกรม Canva ในวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และร่วมรับฟังอบรมฯ

การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริบทสังคมชุมชนและสังคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เทคโนโลยีและการสื่อสาร เข้ามามีบทบาท ในการดำเนินชีวิตการรู้เท่าทันเทคโนโลยีถือเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง และในปัจจุบันการสื่อสารนั้นต้องมีความรวดเร็ว สื่อสารให้ตรงประเด็น มีความกระชับ และมีความน่าสนใจ การสื่อสารด้วยสื่อภาพหรือกราฟิก จึงตอบโจทย์ในการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการให้บริการ Canva สำหรับคณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และใช้ในภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ด้วยโปรแกรม Canva จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญที่ผู้บริหารจะได้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานภายในส่วนงาน อันจะส่งผลให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายและบรรลุเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป


โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7 ผู้ช่วยอธิการบดี และประธานสภาพนักงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 35 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายพร้อมปฏิบัติ (workshop) โปรแกรม Canva สำหรับผู้บริหาร ณ ห้อง Smart Training Room ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

   

facebooktwitterline


ภาพ :   นางสาวทิฆัมพร วงษารัตน์ และนายพิศุทธ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวทิฆัมพร วงษารัตน์   
เพิ่มข่าวโดย :   thikamporn.wo@up.ac.th   
23/4/2567 16:54:35น. 335
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน