คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมอบรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1

26/4/2567 14:31:48น. 146
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมอบรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1


     เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2567 ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย ผู้ช่วยคณบดี นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะฯ นางพจนารถ เชิดสกุล รักษาการหัวหน้างานแผนงาน และ นายจรูญ ไชยเบ้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วม การอบรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 “การจัดการเชิงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การกำหนดเป้าประสงค์ แผนที่กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับองค์กร” วิทยากร โดย อาจารย์ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และระบบวัดผล) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดการประชุม และมี นางสาวฐิติพร มณีจันสุข ผู้อำนวยการกองแผนงาน กล่าวรายงาน

 

การอบรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 วัน ดังนี้

 

     กิจกรรมในวันที่ 18 เมษายน 2567 ประกอบด้วย 1.) การบรรยาย หัวข้อ “การบริหารจัดการคุณภาพและกลยุทธ์ และการวิเคราะห์ SWOT” 2.) Workshop SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 3.) การบรรยาย หัวข้อ “วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กร” พร้อม Workshop การทบทวนวิสัยทัศน์ขององค์กร และกำหนดค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร และ 4.) จัดทำ Vision Dictionary และ Vision Goal


     กิจกรรมในวันที่ 19 เมษายน 2567 ประกอบด้วย 1.) การบรรยายให้ความรู้ พร้อม Workshop หัวข้อ “การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)” 2.) การบรรยายให้ความรู้ พร้อม Workshop หัวข้อ “การกำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)” 3.) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategy Map) และ 4.) การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การจัดทำตัวชี้วัด (KPIs)” พร้อม Workshop การจัดทำ KPIs ระดับองค์กร


ภาพ/ข้อมูล: นายจรูญ ไชยเบ้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์ / กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ :
http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook :
https://www.facebook.com/photolibarts/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจรูญ ไชยเบ้า / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
26/4/2567 14:31:48น. 146
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน