สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย รุ่นที่ 1

27/4/2567 16:15:01น. 140
อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2567 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสหเวชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย รุ่น ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรและประชาชนในตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ในด้านสุขภาพกาย ด้านสุขภาพจิต ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัยและเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม ผู้เข้ารวมอบรมประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเคียน ตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา จำนวน 75 คน

หลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าว ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรม "การเตรียมความพร้อมทางกายก่อนสูงวัย" โดย คณะสหเวชศาสตร์
2. กิจกรรม "การเตรียมความพร้อมด้านโภชนาการก่อนสูงวัย" โดย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. กิจกรรม "การเตรียมความพร้อมสุขภาพจิตก่อนสูงวัย" โดย คณะพยาบาลศาสตร์
4. กิจกรรม "การสร้างความตระหนักในสิทธิและสวัสดิการสังคม" โดย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. กิจกรรม "การสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ" โดย คณะพยาบาลศาสตร์
6. กิจกรรม "การสร้างอาชีพและวางแผนทางด้านการเงิน" โดย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรใจ สุพรพัฒนกุล งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้   
ข้อมูล/ข่าว :    นายนพรัตน์ ใจหมั่น งานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
27/4/2567 16:15:01น. 140
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน