คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย รุ่นที่ 1

30/4/2567 15:42:50น. 47
คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย รุ่นที่ 1
ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคาร ICT มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมโดย ผศ.ดร.อรรจน์มน ธรรมไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมชุมชน ทั้งนี้บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากรในหัวข้อ กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางกายก่อนสูงวัยโดย อ.ดร.พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์ และ อ.ดร.มณฑินี วัฒนสุวกุล สาขาวิชากายภาพบำบัด อ.วิภาสิริ ศรีสุวรรณ์ อ.ดร.เบญจมาศ สุระเดช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร สุวรรณมิตร สาขาเทคนิคการแพทย์
เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ พร้อมนายจักรพันธ์ ฮ่องลึก เป็นผู้ช่วยวิทยากร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้   

facebooktwitterline


ภาพ :   จักรพันธ์ ฮ่องลึก   
ข้อมูล/ข่าว :    จักรพันธ์ ฮ่องลึก, จริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
30/4/2567 15:42:50น. 47
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน