วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ” UP PSF

1/5/2567 16:13:58น. 74
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ” UP PSF
   เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2567 วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ” UP PSF ณ ห้อง CE07214 อาคารเรียนรวม CE มหาวิทยาลัยพะเยา และออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพบริหารการศึกษา และอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 130 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา เทพหินลับ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา และทีมวิทยากรมืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและบูรณาการพันธกิจเพื่อความยั่งยืน คณะเภสัชศาสตร์เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และนำกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์มืออาชีพ UP PSF” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ตระหนักถึงบทบาทและภารกิจของการเป็นอาจารย์มืออาชีพ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา “ก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ UP PSF”


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
1/5/2567 16:13:58น. 74
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน