คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบ เพื่อป้องกันปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในพื้นที่

2/5/2567 9:59:50น. 117
การมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบ เพื่อป้องกันปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในพื้นที่
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 คลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและคลินิกกฎหมาย นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร ทนายความประจำคลินิกกฎหมายฯ และ นางสาวกัลญากร สายตา นางสาวณิชชา ธำรงคณานนท์ นางสาวนวิดา ทานะแจ่ม นิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้ร่วมเป็นวิทยากรกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และนางดาวนภา ปัญญาวงศ์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบภาคเหนือ โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบ เพื่อป้องกันปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในพื้นที่ ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ณ ห้องประชุมร้านแฮปปี้การ์เด้น ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบในการป้องกันและลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในพื้นที่ อีกทั้งยังเพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง การรู้เท่าทันกลโกงการทุจริต และเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ พัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบให้เฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
2/5/2567 9:59:50น. 117
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน