คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์(กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษานิสิต)

7/5/2567 15:22:24น. 119
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์(กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษานิสิต) พัฒนาระบบการให้คำปรึกษานิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ และเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ทักษะการให้คำปรึกษา แนวทางการดูแลช่วยเหลือแก่นิสิต จิตวิทยาการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงาน ระบบและกลไกการให้คำปรึกษานิสิตและเพื่อให้เกิดกระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิต สร้างความอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งพร้อมจะช่วยเหลือนิสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.นภาพร เอี่ยมลออ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตและสื่อสารองค์กร อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
7/5/2567 15:22:24น. 119
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน