สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

7/5/2567 16:02:43น. 132
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา กิจกรรมการอบรมและให้ความรู้เรื่อง สารต้องห้ามทางการกีฬา ได้รับเกียรติจาก ดร.จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ให้ความรู้ด้านสารต้องห้ามทางการกีฬา (Doping educator) ของสำนักควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (DCAT) เป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจ และได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในการแข่งขันกีฬาด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมเป็นไปด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมโดยปราศจากการใช้สารต้องห้าม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สิทธิวิทย์ อิ่มปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
7/5/2567 16:02:43น. 132
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน