คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1

14/5/2567 10:33:30น. 123
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1


     เมื่อวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567 คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 (UP COMMUNITY 2023) Module 4: Reinventing University Planning ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 วัน มีกิจกรรมดังนี้

 

     กิจกรรมวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 มีการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย: การวางแผนการพัฒนาองค์กรดิจิทัล วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

     กิจกรรมวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 มีการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย: เครื่องมือและเทคนิควิธีการบริหารองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

     กิจกรรมวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 มีการนำเสนอ แนวคิดมหาวิทยาลัยพะเยาสู่ความยั่งยืน โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายใน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร และ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา จากนั้นมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้นำเร็จการอบรม UP COMMUNITY 2023 โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ จาก: สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ :
http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook :
https://www.facebook.com/photolibarts/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
14/5/2567 10:33:30น. 123
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน