วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว และกิจกรรม 5ส เพื่อส่งเสริมสุขภาวะบุคลากรในองค์กร

14/5/2567 16:34:20น. 26
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว และกิจกรรม 5ส เพื่อส่งเสริมสุขภาวะบุคลากรในองค์กร
   วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยการศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 วิทยาลัยการศึกษามุ่งสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว และกิจกรรม 5ส เพื่อส่งเสริมสุขภาวะบุคลากรในองค์กร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ความรู้และความเข้าใจเรื่องก๊าชเรือนกระจกในสำนักงาน การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะด้วยวิธีการ 3R และ การให้ความรู้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว ทั้งนี้ได้มีการทำกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ทำงาน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนการบริหารงานของวิทยาลัยการศึกษาให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
14/5/2567 16:34:20น. 26
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน