คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม AUN-QA Version 4.0 เชื่อมโยงระหว่างการดำเนินงานหลักสูตรตามแนวทาง OBE กับ แนวทางการประเมินประกันคุณภาพ

14/5/2567 17:24:21น. 30
AUN-QA Version 4.0
       เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “ความเชื่อมโยงระหว่างการดำเนินงานหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) กับ แนวทางการประเมินประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4 (Introduction and Workshop Criteria 1-4)” เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมภิบาล หรือ “NEXT Administration” ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (ICT KM) เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA และเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการ รอบปีการศึกษา 2566 รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากรและหลักสูตรได้ถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ ความรู้และประเด็นต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานหลักสูตรการดำเนินงานภายในหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
      โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยายและผู้นำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้บริหาร ประธานหลักสูตร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 54 ท่าน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นภัทร ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
14/5/2567 17:24:21น. 30
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน