คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์

15/5/2567 11:12:14น. 77
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์


     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี พร้อมด้วย ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ ได้จัด โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE 14203) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพองค์กรในทุกพันธกิจทั้งในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์มีงานวิจัยแบบ Routine to Research เพื่อการบูรณาการกับกระบวนการปฏิบัติงาน และการสร้างผลงานเพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณปภาอร เขียวสีมา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นและเคล็ดลับความสำเร็จ (การประเมินค่างาน / R2R / คู่มือปฏิบัติงาน)” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล รักษาการหัวหน้างานปฏิบัติการฯ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว: นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์:
http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook:
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
15/5/2567 11:12:14น. 77
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน