คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์

15/5/2567 14:20:17น. 443
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์


     เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมที่ 3 การอบรมการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง CE 14206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตผลงานวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ เมธจิรนนท์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากร อบรมในหัวข้อ “การอบรมการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างดีภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล รักษาการหัวหน้างานปฏิบัติการฯ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว: นางสาวโสภิดา สุทธนะ นักวิชาการศึกษา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ :
http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook :
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวโสภิดา สุทธนะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
15/5/2567 14:20:17น. 443
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน