คณะ ICT ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จํากัด ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยี

15/5/2567 15:45:12น. 43
สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
       เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยี ระหว่าง บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จํากัด กับ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพนิสิตและเตรียมความพร้อมของนิสิตด้านการพัฒนาอาชีพ พร้อมเสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน และร่วมกันจัดสหกิจศึกษาเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์จริงในการทำงานให้แก่นิสิต และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพที่นิสิตได้ศึกษาตามหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวต้อนรับผู้บริหารสถานประกอบการ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จํากัด และผู้บริหารคณะฯ พร้อมด้วยประธานหลักสูตรฯ จากนั้น คุณพรเลิศ เตชะรัตโนภาส ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จํากัด แนะนำสถานประกอบการ และทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภา ราชตา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      จากนั้นเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยี โดยผู้แทนของมหาวิทยาลัยพะเยาลงนาม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพยาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภา ราชตา ในส่วนของผู้แทนของบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จํากัด ลงนามโดย คุณพรเลิศ เตชะรัตโนภาส ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพยานของบริษัท โดย คุณดรุณี รังษีบุตร ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกบุคคล


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวดลทิชา เชี่ยวสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
15/5/2567 15:45:12น. 43
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน