อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ เมืองจิ่งหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

21/5/2567 9:31:52น. 142
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ เมืองจิ่งหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน


     คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งคณะอาจารย์ นำโดย รศ.ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย, ผศ.ภัทรา เอกประเสริฐ, ดร.นลินภัสร์ เมฆเกรียงไกร, ดร.ปาริชาต โปธิ, อาจารย์หวง เชิงเต๋อ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2024 “ภาษา วัฒนธรรม และสังคมอาเซียน-จีน” ในระหว่างวันที่ 13–17 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมนานาชาติบินกัง เมืองจิ่งหง จังหวัดปกครองตนเองชนชาติไทสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทย-ลาว ของคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 2 โครงการ


     รศ.ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย นำเสนอเรื่อง “สารัตถะและกลวิธีนำเสนอสัจจะซ้อนทางสังคมและวัฒนธรรมในวรรณกรรมกวีนิพนธ์ซีไรต์ไทย-ลาว” โครงการวิจัยนี้มีนักวิจัยจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 3 คน ได้แก่ รศ.ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย, ผศ.ภัทรา เอกประเสริฐ, ดร.ปาริชาต โปธิ และนักวิจัยจากคณะพาสาสาด มหาวิทยาลัยสุพานุวง จำนวน 3 คน ได้แก่ อ.สิงทอง เพื่อพม, อ.สุดาวัน พมมะจัน, อ.วัดทะนา พวงสะหวัด


     ดร.นลินภัสร์ เมฆเกรียงไกร นำเสนอเรื่อง “ภาษาวรรณศิลป์ในวรรณกรรมกวีนิพนธ์ซีไรต์ลาว” ซึ่งส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง “การสร้างสรรค์ภาษาวรรณศิลป์และการเสนอแนวคิดในวรรณกรรมกวีนิพนธ์ซีไรต์ไทย-ลาว” เป็นโครงการวิจัยที่มีนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจำนวน 3 คน ได้แก่ ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์, ดร.ศราวุธ หล่อดี, ดร.นลินภัสร์ เมฆเกรียงไกร และนักวิจัยจากคณะพาสาสาด มหาวิทยาลัยสุพานุวงจำนวน 3 คน ได้แก่ อ.พอน เพ็งปันยา, อ.คำมน น้อยวงทอง, อ.สมพง แสงพะจิด


     ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาดังกล่าว รศ.ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของการจัดประชุมสัมมนา คณะเจ้าภาพจัดงาน คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยสุพานุวง ประเทศลาว จึงมอบโล่เกียรติยศ เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


     The School of Liberal Arts, University of Phayao, sends a representative staff, including Assoc.Prof.Dr.Warawat Sriyabhaya, Asst.Prof.Phatra Ekprasert, Dr.Nalinpat Mekkriangkrai, Dr.Parichart Pothi, and Ajarn Huang Cheng De to participate in the project of the 4th International Academic Conference in 2024 on “Language Culture and Society ASEAN-China 2024” between 13–17 May 2024 at Bingang International Hotel, Jinghong City (Chiang Rung), Xishuangbanna Tai Autonomous Province, Yunnan Province, People's Republic of China. In this seminar, the lecturers of the School of Liberal Arts presented two research projects which are collaborative research project between Thai and Lao researchers.


     Assoc.Prof.Dr.Warawat Sriyabhaya, along with a team of researchers from the School of Liberal Arts, University of Phayao, presented a thought-provoking study on “the Essence and Strategy for Presenting Overlapping Truths in Social and Cultural Contexts in Thai-Lao S.E.A. Write Poetry”. This research, a collaboration between the School of Liberal Arts and the Faculty of Linguistics, Suphanuwong University, was a testament to the School's commitment to interdisciplinary research. The researchers included Warawat Sriyabhaya, Pattra Akprasert, Parichart Pothi from the School of Liberal Arts, Singthong Pheuphom, Sudavanh Phommachanh, and Vatthana Phuangsavath from Suphanuwong University.


     Also, Dr.Nalinpat Mekkringkrai presented research on “Figurative Language in Lao S.E.A. Poetry Literature,” a part of the research project on “Creation of Literary Language and Proposing an Idea in Thai-Lao S.E.A. Write Poetry.” This research project conducted by the researchers from the School of Liberal Arts, University of Phayao: Warunya Yingyongsak, Nalinpat Mekkringkrai, Sarawut Lordee and three researchers from the Faculty of Linguistics, Suphanuwong University: Pond Phengpanya, Khammon Noiwongthong, and Sompong Sangphajit.


     Furthermore, Assoc.Prof.Dr.Warawat Sriyabhaya was invited as an experts committee committee of this seminar. This recognition not only reflects the School's academic excellence but also the respect it commands in the academic community. The host team of the event, Mahasarakham University, Thailand and Suphanuwong University, Laos, awarded a plaque of honour to the Faculty of Liberal Arts, University of Phayao, further affirming the School's significant contributions to the field of language, culture, and society.


     碧瑶大学文学院派出 Warawat Sriyabhaya 副教授、Phatra Ekprasert 助理教授、Nalinpat Mekkriangkrai 博士、Parichart Pothi 博士和黄生德老,共 5 名教师参加 2024  513日至17日在中国云南省西双版纳傣族自治州景洪市滨港国际酒店举行2024年第4届国 际学术会议,主题为亚洲-中国语言、文化和社会交流


     Warawat Sriyabhaya 副教授提出了一项题为 社会和文化背景下呈现重叠真理的本质和策略——以泰国-挝诗歌为例 的研究。该研究由碧瑶大学文学院的3名研究Warawat SriyabhayaPattra AkprasertParichart Pothi,以及老挝素发努冯大学语言学学院的3名研究Singthong Pheuphom, Sudavanh Phommachanh, Vatthana Phuangsavath共同完成。


     Nalinpat Mekkriangkrai 博士介绍了题为 语言美学在挝诗歌中的应用 的研究成果,这是 泰国-挝诗歌创作语言美学和概念提出项目的部分内容,该研究由碧瑶大学文学院的3名研究Warunya Yingyongsak, Nalinpat Mekkringkrai, Sarawut Lordee,以及老挝苏发努冯大学语言学学院的3名研究Pond Phengpanya, khammon Noiwongthong, Sompong Sangphajit  共同完成。


     此次,Warawat Sriyabhaya 副教授受邀担任国际会议和泰-老两国合作研究项目的专家委员,研究人员来自泰国碧瑶大学文学院和老挝苏发努冯大学语言学学院,共提交了两篇论文。会议由泰国玛哈沙拉堪大学和老挝苏发努冯大学主办,并向碧瑶大学文学院颁发了一枚荣誉奖牌以表彰其成就。  

facebooktwitterline


ภาพ :   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
21/5/2567 9:31:52น. 142
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน