คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16

23/5/2567 14:04:50น. 107
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

           คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล คณบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ทองแดง, อาจารย์พิพัฒน์ ธนากิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิด "ผนึกความรู้สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคดิจิทัลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าภาพจัดงานคือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 


เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีทั้งหมด 24 สถาบัน ดังนี้ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

3. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

4. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

9. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

11. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

12. คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

13. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

14. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

15. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

16. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

17. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

18. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

19. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

20. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

21. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

22. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

23. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

24. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 


          โดยการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 16 ดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกสถาบันเครือข่ายความร่วมมือฯ ซึ่งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีคณาจารย์เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ทองแดง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม นำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการดําเนินงานพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน” 


2. อาจารย์พิพัฒน์ ธนากิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม นำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “บทสํารวจบริบท ปัญหาและข้อจํากัดในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ กรณีศึกษาชาติพันธ์ุอาข่า บ้านป่าเกี๊ยะ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย” 


3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม นำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของแรงงานสูงอายุในสังคมไทย” Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน